K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5086
BRITISH EAST AFRICA 1897 QV 20r pale green. Light hinge mark, very fine and fresh mint. SG 98
£975